1. Organizátor soutěží

Organizátorem a pořadatelem Soutěží je společnost CPI Jihlava Shopping, a.s., IČ: 24832201, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17084 (dále jen „Organizátor“).

2. Účastníci Soutěží

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem. Z účasti v Soutěžích jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora Soutěže a zaměstnanci jednotlivých obchodů Citypark Jihlava, jakož i osoby jim blízké dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Organizátora nebo zaměstnancem některého zobchodů vCITYPARK Jihlava, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníku soutěže k Výhře.

3. Předání výhry

Všechny výhry věnované do Soutěží je nutné si převzít osobně na správě centra, nejpozději do jednoho měsíce od oznámení výhry Výherci, příp. je možné po předchozí domluvě individuálně termín pro převzetí zvážných důvodů prodloužit. Výhry nebudou zasílány poštou. Organizátor je oprávněn ověřit identitu Účastníka soutěže při předávání Výhry. Na výhru nevzniká právní nárok.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých údajů a osobních údajů v rámci dané Soutěže (dále jen „Údaje“) do databáze Organizátora, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro účely realizace Soutěže, jejího vyhodnocení a distribuce cen.

Dále může Účastník soutěže v rámci Soutěže poskytnout druhý souhlas se zařazením Údaje do databáze Organizátora, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) pro marketingové účely, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení Účastníka soutěže ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může Účastník obrátit na Organizátora, případně i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě.

5. Všeobecné podmínky

Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost vyplývající z účasti v Soutěži a v souvislosti se Soutěží v případě vyšší moci. Účastník soutěže se účastní Soutěže s vědomím, že nemůže požadovat Výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani není oprávněn požadovat na místo Výhry peněžité plnění. Výhru ani účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry Výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, hlasování v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny a Organizátor má právo je bez dalšího ze Soutěže kdykoli vyloučit. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, nemá nárok na Výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru, která je odpovídající náhradou. Organizátor si zároveň vyhrazuje právo soutěž ukončit dříve v případě vyčerpání dárků.

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Účastníci soutěže, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a Účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech Soutěže.

 

V Jihlavě, dne 1. 1. 2021