PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Vánoční nákupy platíme za vás!“

 

 1. Název soutěže:
  „Vánoční nákupy platíme za vás!“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky obchodního centra (dále jen soutěžící): OC CITYPARK Jihlava, adresa: Hradební 1, 586 01 Jihlava (dále jen OC). Spotřebitelská soutěž je rozdělena na dvě části:

  - Hra 1 (hra o 500 Kč) o dárkovou kartu CITYPARK v hodnotě 500,- Kč.
  - Hra 2 (váš dárek) – garantovaná výhra, kterou obsahuje každý los.

  V rámci této soutěže obdrží soutěžící po nákupu u všech nájemců OC, vyjma - Česká spořitelna, mBank, Air bank, Exim Tours, Fortuna, Plasma Place, Směnárna, Innogy, Blue Style stírací los a za podmínek uvedených níže může vyhrát buď 500,- Kč v nákupní dárkové kartě CITYPARK nebo získá garantovanou výhru v podobě slevy do obchodů OC nebo dárku z obchodů OC. (dále jen výhra). Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen soutěž).

Los:

los1los2

2. Pořadatelem soutěže, Organizátorem soutěže a Technickým partnerem soutěže zajišťujícím produkci losů, vyplácení výher a vyřizování případné reklamace soutěže je společnost IRMS Promotions, s.r.o., se sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 – Benice, IČO: 242 66 060 (dále jen organizátor nebo technický partner). (dále jen)

3. Zprostředkovatelem soutěže je společnost CPI Jihlava Shopping, a.s. se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17084.

4. Doba konání soutěže:
Soutěž probíhá od 15.11.2022 00:00:00 do 24.12.2022 12:00:00 včetně nebo do vydání zásob losů. Celkový počet losů v soutěži je 20.000 ks. V případě vydání losů v dřívějším termínu je soutěž automaticky ukončena. (dále jen doba trvání soutěž).
 

5. Podmínky účasti v Soutěži:
Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v ČR, která dodrží veškerá pravidla soutěže a poskytne Pořadateli souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů (dále jen soutěžící).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, a provozovatelé OC a nájemci, jakož i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci soutěže patří: organizátor a provozovatelé OC a jeho servisní organizace.
 

6. Účast ve hře „HRA 1“ o dárkové karty CITYPARK do OC v hodnotě 500,- Kč – zapojení do soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v Době trvání soutěže uskuteční nákup v OC v minimální hodnotě 500,- Kč, v případě nákupu v Albertu je kvalifikační nákup pro získání losu 1.000, - Kč (dále jen Nákup). Los získá soutěžící přímo u obchodníka, kde učinil nákup. Pro uznání výhry je nutno uchovat originál účtenky. Maximální počet losů na jednu účtenku je 5, čili na jednu účtenku může soutěžící získat i více losů (za každých 500,- Kč nákupu) – dle hodnoty na účtence, maximálně však 5 losů na jednu účtenku.

 • Na losu se nachází 12 herních stíracích polí.
 • Soutěžící si vybere 4 libovolná hrací pole a ta setře. Pokud se objeví 4 (čtyři) shodné výherní symboly „????“, soutěžící získává nárok na výhru – dárkovou kartu CITYPARK v hodnotě 500,- Kč.
 • Výhra je výherci ihned vydána na správě centra ve __ patře budovy OC v provozní dobu, uvedenou v článku 8, a základě validace jeho losu, v případě nutnosti podrobnější validace je výhra výherci zaslána poštou.
 • Nevýherním symbolem je „☹“.
 • Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li soutěžící právě 4 (čtyři) hrací pole ze 12 (dvanácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená.
 • Každý los obsahuje výherní kombinaci, takže KAŽDÝ los může být výherní.
 • Zaleží pouze na soutěžícím, která pole setře.
 • V případě, že nesetře všechna výherní pole, může se přesvědčit, že i jeho los byl výherní, a to, když setře všechna stírací pole na losu.
 • Soutěžící se může zapojit opakovaně na základě získání dalšího losu!
 • Ve hře je tak až 20 000 výher v podobě dárkové karty CITYPARK v hodnotě 500 Kč.
   

Za losy, které nezakládají nárok na výhru, se považují následující losy:

 • Soutěžící uplatňuje svůj nárok na výhru mimo dobu konání soutěže.
 • Jsou setřeny právě 4 (čtyři) hrací pole, ale soutěžící neobjevil 4 (čtyři) shodné výherní symboly.
 • Je setřeno více než 4 (čtyři) hrací pole.
 • Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou.
 • Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4 (čtyřech) hracích polí téhož losu (například vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou).
 • Los byl pozměněn chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou apod.

Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí a nejsou uvedena výše, nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození losu, náleží technickému partnerovi soutěže.

Počet losů a výher jednoho soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů splňujících podmínky soutěže. Jeden soutěžící může za dobu trvání soutěže vyhrát vícekrát.

7. Validace losů, uplatnění výhry/určení výherce/ů a distribuce výhry

 • Pokud soutěžící nalezne po setření 4 (čtyř) polí 4 (čtyři) shodné výherní symboly „J“, stává se výhercem výhry dárkové karty CITYPARK v hodnotě 500,- Kč.
 • Soutěžící los předá na na správě centra ve 3. patře budovy OC v provozní dobu specifikovanou v článku 8.
 • Los je nutné předat k posouzení nejpozději ke dni 29.12.2022 do 16:00:00. Ve dnech 24.12.-28.12. není možné předat výherní los k posouzení.
 • Na výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen dle výše uvedených případů a budou správně setřeny právě 4 (čtyři) herní pole.
 • Výherci bude výhra předána na správě OC ve 3. patře v podobě dárkové karty CITYPARK v hodnotě 500,- Kč.
 • Odevzdáním losu dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly spotřebitelské soutěže.

Následná validace:

V případě, že zaměstnanec OC nebude moci jednoznačně určit výherce, předá soutěžící svůj los na základě předávacího protokolu na správu OC ve 3. patře a ta jej zašle technickému partnerovi na následnou validaci, ze které bude určena výhra/nevýhra. Soutěžící na základě odborného posouzení bude kontaktován.

Další ujednání:

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od jakéhokoliv výherce předložení originálu soutěžní účtenky, s níž se zapojil do soutěže, tedy účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu. Pokud soutěžící řádně nepředloží originál účtenky, může být ze soutěže vyloučen.

8. Popis výhry HRA 1, informování výherců, předání výher

Výhra ve HŘE 1 = dárková karta CITYPARK v hodnotě 500,- Kč do OC. Každý los obsahuje výherní kombinaci pro tuto výhru.

Výhra bude výherci předána v kanceláři na správě OC ve __ patře centra v provozní dobu.

Provozní doba správy centra: po-pá 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00. Svátky a víkendy zavřeno.

Pokud soutěžící dodrží výše uvedený postup při stírání losu, dozví se okamžitě o svojí výhře/nevýhře.

9. Účast ve hře „HRA 2“ – garantovaná výhra:

V případě nevýhry v hlavní stírací hře, má soutěžící ještě druhou šanci, kde může vyhrát jednu z garantovaných cen OC = „Váš dárek“, jak jsou specifikovány v těchto pravidlech. Na losu je stírací pole „Váš dárek“. Pod tímto polem se skrývá jedna z garantovaných výher OC. Dárek náleží soutěžícímu vždy, za každých podmínek. Dárek uplatní soutěžící u daného obchodníka.

V případě výhry v hlavní hře bude soutěžícímu garantovaná výhra odstřižena, aby ji nemohl uplatnit.

Seznam garantovaných cen OC:

seznam3

10. Informace o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Pro účely spotřebitelské soutěže je nezbytné zpracovávání osobních údajů účastníků soutěže při vydání hlavní výhry v OC = nákupní dárková karta CITYPARK v hodnotě 500 Kč.

 • Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracování osobních údajů požadovaných v rámci soutěže je nezbytné pro realizaci soutěže. Smluvní vztah mezi organizátorem a soutěžícím je založen účastí soutěžícího  v soutěži. Tento vztah vzniká řádným vyplněním údajů na losu a jeho odesláním technickému partnerovi. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, soutěžící se nestane soutěžícím a nebude se moci účastnit soutěže a vyhrát a obdržet výhru. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel soutěže, zejména kontaktovat výherce a doručit jim výhry.

 • Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

V souvislosti s účastí soutěžící a v Soutěži a za účelem možnosti kontaktovat Soutěžící ve věci výhry a možnosti jim doručit výhry zpracováváme osobní údaje poskytnuté na losu.

 • Od koho dostáváme osobní údaje?

Veškeré osobní údaje získáváme dobrovolně přímo od soutěžících.

 • Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

Osobní údaje Soutěžících uchováváme po dobu jejich účasti v soutěži (včetně doby potřebné pro doručení výhry) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z účasti soutěžících v soutěži.

 • Jaká jsou práva Soutěžících při zpracování jejich osobních údajů?

Jako Soutěžící máte:

 1. právo na opravu Vašich nepřesných či neúplných údajů,
 2. právo na výmaz Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu,
 3. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 4. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Uvedená práva mohou být uplatněna na kontaktní e-mailové adrese info@citypark.cz nebo poštou na adrese sídla organizátora. Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 • Správce nebo zpracovatel?

Pořadatel je správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů. Zpracovatelem osobní údajů je technický partner. Všechny osobní údaje jsou získávány pouze přímo od soutěžících.

 • S kým sdílíme Vaše údaj nebo komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracovává organizátor jako správce. Omezeně bude organizátor sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří zajišťují některé činnosti v rámci realizace soutěže. Zejména se jedná o technického partnera, který pro organizátor v rámci soutěže zajišťuje činnosti jako kontaktování soutěžících ve věci výher. Zpracování těchto osobních údajů mohou pro organizátor provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 • Předávání osobní údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Kontaktní informace:

Emailová adresa pro dotazy k Soutěži: info@citypark.cz
 

11. Další podmínky soutěže:

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Výhra ve všech hrách (1, 2) není právě vymahatelná. Pokud bude výhra předmětem srážkové daně z příjmů fyzických osob, odvede tuto daň za soutěžícího organizátor. Soutěžící se v takovém případě zavazuje poskytnout organizátorovi své osobní údaje nutné pro správný odvod srážkové daně.

Nepřevzaté výhry propadají zprostředkovateli soutěže. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo organizátora ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.

Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli organizátora (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu organizátora uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách OC www.citypark.cz a na správě OC ve 3.  patře. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 15.11.2022.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.citypark.cz nebo na správě OC ve 3. patře.